สื่อคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

ข้อสอบปลายภาควิชาการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

1.คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยต่างกับคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาหรือไม่ พร้อมให้เหตุผล
ตอบ ต่างกัน เพราะการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กประถมนั้นเน้นที่การคิดคำนวน แต่สำหรับการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยนั้นจะสอนในขอบข่ายการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวันของเด็กที่ทำกิจกรรมต่างๆให้ได้และให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อให้เด็กได้ค้นพบคำตอบด้วยตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆที่คุณครูจัดให้และการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยนั้นจะต้องสอนผ่านกิจกรรมต่างๆเนื่องจากการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยสอนในรูปแบบของกิจกรรม
2.การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยผู้สอนต้องศึกษาเรื่องใดและมีหลักการจัดประสบการณ์อย่างไร
ตอบ ผู้สอนควรศึกษาดังนี้1.ขอบข่ายของหลักสูตรทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย2.พัฒนาการเด็ก3.ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก
หลักการสอนคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์หรือการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่เด็กปฐมวัยนั้น ควรมีลักษณะดังนี้
1. สอนให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน เช่น การนับจำนวนเด็กชายหญิงที่มาโรงเรียน
2. เปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่ทำให้พบคำตอบด้วยตนเอง
3. มีเป้าหมายและมีการวางแผนอย่างดีการสอนคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัย
4. เอาใจใส่ในเรื่องการเรียนรู้และลำดับขั้นของการพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก
5. ใช้วิธีการจดบันทึกพฤติกรรมหรือระเบียบพฤติการณ์ เพื่อใช้ในการวางแผนและจัดกิจกรรมวิธีการที่จะช่วยให้ครูวางแผนและจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็ก
6. ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์เดิมของเด็ก เพื่อสอนประสบการณ์ใหม่ ในสถานการณ์ใหม่ ๆ
7. รู้จักใช้สถานการณ์ขณะนั้นให้เป็นประโยชน์ครูปฐมวัยที่เชี่ยวชาญย่อมรู้จักใช้สภาพการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ และเห็นได้ขณะนั้นมาทำให้เกิดการเรียนรู้ด้านจำนวน8. ใช้วิธีการสอดแทรกกับชีวิตจริง เพื่อสอนความคิดรวบยอดที่ยาก ๆ การสอนความคิดรวบยอดเรื่องปริมาณ ขนาด และรูปร่างต่าง ๆ จะต้องอาศัยการสอนแบบค่อย ๆ สอดแทรกไปตามธรรมชาติ อาจใช้วิธีการสนทนาพูดคุยแบบตะล่อมเข้าหา
9. ใช้วิธีให้เด็กมีส่วนร่วมหรือปฏิบัติการจริงเกี่ยวกับตัวเลขเช่นในวันที่มีอากาศผิดปกติ ครูควรให้เด็กได้อ่านเทอร์โมมิเตอร์อันใหญ่ที่แขวนอยู่ในห้องเรียน และมีการบันทึกอุณหภูมิลงในปฏิทินด้วย เพื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิในวันอื่น ๆ และใช้ในการอภิปรายเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอากาศ การนับเลขอย่างอื่น
10. วางแผนส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ทั้งที่โรงเรียนและบ้านอย่างต่อเนื่อง
11. บันทึกปัญหาการเรียนรู้ของเด็กอย่างสม่ำเสมอเพื่อแก้ไขปรับปรุงนอกจากนี้ครูบางคนอาจใช้วิธีจดบันทึกชื่อของเด็กไว้ใต้หัวข้อหนึ่ง ๆ เพื่อให้ทราบว่าเด็กคนใดยังไม่มีความเข้าใจ และต้องจัดกิจกรรมเพิ่มเติมอีก
12. คาบหนึ่งควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียวการสอนคณิตศาสตร์เด็กปฐมวันในแต่ละคาบ ครูควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว
13. เน้นกระบวนการเล่นจากง่ายไปยากการสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวเลขของเด็กปฐมวัยจะต้องผ่านกระบวนการเล่น
14. ครูควรสอนสัญลักษณ์ตัวเลขหรือเครื่องหมายเมื่อเด็กเข้าใจสิ่งเหล่านั้นแล้วการใช้สัญลักษณ์ตัวเลข
15. ครูต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนคณิตศาสตร์
3.จงเลือกและอธิบายสาระทางคณิตศาสตร์ที่ท่านทราบมา 2 สาระ
ตอบ สาระสำคัญทางคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย
1. การนับ (counting) เป็นคณิตศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขอันดับแรกที่เด็กรู้จัก เป็นการนับอย่างมีความหมาย เช่น การนับตามลำดับตั้งแต่ 1-10 หรือมากกว่านั้น
2. การอนุรักษ์ (Conservation) ช่วงวัย 5 ขวบขึ้นไป ครูอาจเริ่มสอนเรื่องการอนุรักษ์ได้บ้าง โดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง จุดมุ่งหมายของการสอนเรื่องนี้ก็คือ ให้เด็กมีความคิดรวบยอดเรื่องการอนุรักษ์ที่ว่า ปริมาณของวัตถุจะยังคงที่ไม่ว่าจะย้ายที่หรือทำให้มีรูปร่างเปลี่ยนไปก็ตาม
4.จงอธิบายขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นในการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
ตอบ แนวทางการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มีดังนี้
1. จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน เพื่อให้ทุกคนมีพัฒนาการตามเต็มศักยภาพ
2. จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับลักษะการเรียนรู้ของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กลงมือกระทำผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
3. จัดประสบการณ์โดยบูรณาการทั้งทักษะและสาระการเรียนรู้
4. จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือทำ นำเสนอด้วยตนเอง
5. จัดประสบการณ์ให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและผู้ใหญ่
6. จัดประสบการณ์ให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ บุคคล และมีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
7. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี ทักษะการใช้ชีวิตประจำวันและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการจัดประสบการณ์ด้วย
8. จัดประสบการณ์ตามที่ได้วางแผนไว้และจากสภาพจริงที่เกิดขึ้น
9. ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการวางแผน สนับสนุนสื่อ เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงประเมินพัฒนาการในการจักประสบการณ์
10. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก โดยการสังเกตุ จดบันทึกพฤติกรรมของเด็กในขณะที่เด็กทำกิจกรรม เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเด็กต่อไป การจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยควรมีวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม ให้เด็กได้มีโอกาสสังเกต สัมผัส ทดลอง สำรวจ ค้นหา แก้ปัญหาด้วยตนเอง และมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่นๆ และพ่อแม่ โดยครูเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อม อำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือ การจัดกิจกรรมควรให้เด็กเรียนผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจำวันและควรจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายวิธี กิจกรรมต่างๆต้องมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เด็กจะได้รู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ยากเกินไปที่จะเรียนรู้
5. ท่านมีวิธีในการให้ความรู้ผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างกิจกรรม
ตอบ 1.ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้ดังนี้1.เมื่อเด็กเล่นอยู่ในสวนที่มีดอกไม้ ก็อาจเรียนรู้คณิตศาสตร์จากการนับกลีบดอกไม้แต่ละชนิด เช่น ดอกเข็มที่ส่วนใหญ่มี 4 กลีบ แต่จะมีบางดอกที่มี 5 กลีบ หรือ 6 กลีบ ก็หยิบยกเอามาขบคิดเรื่องสถิติก็ได้ว่าจะมีโอกาสพบดอก 5-6 กลีบ ได้อย่างไรบ้าง หรือเมื่ออยู่สนามเด็กเล่น ก็มักพบเห็นรูปทรงเรขาคณิตได้ในเครื่องเล่นทั่วไป ก็กำหนดเป็นโจทย์ให้เด็กทำความรู้จักกับรูปทรงต่างๆ คำนวณหาพื้นที่จากรูปทรงเหล่านั้น เช่น ลูกฟุตบอล ล้อรถจักกระยาน เป็นต้น
2.กิจกรรม ให้ผู้ปกครองและเด็กทำเยลลีด้วยกัน ซึ่งทำได้ไม่ยาก และเด็กก็จะได้เรียนรู้ทักษะการชั่ง ตวง วัด ว่าหากต้องการผงเยลลีเท่านี้ ผสมน้ำเท่านั้น จะมีวิธีตวงได้อย่างไร หรืออาจพลิกแพลงสูตรที่ต่างออกไป เช่น ลองใส่น้ำมากขึ้นหรือน้อยลง และเยลลีที่ได้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง เด็กก็จะได้เรียนรู้อีกว่าควรจะใส่ส่วนผสมในปริมาณเท่าไหร่จึงจะได้เยลลีที่อร่อยที่สุด หรือชักชวนลูกหลานไปจ่ายตลาดด้วยกัน เด็กๆ ก็จะได้ฝึกวางแผนว่าจะต้องซื้ออะไรบ้าง ในปริมาณเท่าไหร่ และปริมาณเท่านี้คิดเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ เป็นการให้เด็กได้ฝึกคำนวณเลข นอกจากนี้เวลาที่เดินทางไปยังที่ต่างๆ ซึ่งจะพบป้ายบอกระยะทางได้ทั่วไป ก็สามารถหยิบยกเอามาเป็นโจทย์ให้เด็กฝึกคิดเลขได้ไม่ยาก

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บันทึกการเข้าเรียน(18 กุมภาพันธ์ 2553)


สวัสดีค่ะวันนี้เป็นการเรียนนวันสุดท้ายแล้วหลังจากที่ได้ตั้งเรียนกันมาเป็นอย่างมาก(รึเปล่าเนื่องจากเข้าห้องเรียนทีไรก็มักจะไม่ตอบอะไรทั้งนั้นไม่รูว่าไม่รู้หรือไม่สนในก็ไม่รู้เหมือนกันเเต่เราเองบางครั้งก็ไม่ได้สนใจฟังอาจารย์เท่าไหร่ ก็รู้สึกเสียใจอยู่ ) ซึ่งในการเรียนในวันนี้มรรายละเอียดดังนี้คือ
การสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
- หน่วยดอกไม้ สอนได้โดยกิจกรรมการปลูกดอกไม้ ให้เด็กวัดระยะห่างในการปลูกดอกไม้
- หน่วยแมลง สอนได้โดยให้เด็กวัดระยะห่างจากมดถึงตัวเรา ซึ่งจะเป็นการใช้เครื่องมืออย่างง่ายในการวัด
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้
- มีหนังสือที่เกี่ยวข้องหลากหลาย
- มีสื่อที่หลากหลาย
กิจกรรมสำหรับผู้ปกครองเกี่ยวกับคณิตศาสตร์

1.ให้เด็กหยิบอุปกรณ์การรับประทานอาหารด้วยตนเอง เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเซต
2.สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับการเข้านอนน-ตื่นนอน เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวลา
3.ให้เด็กช่วยทำอาหาร เช่นเด็ดผัก เด็กจะได้เรียนรูเกี่ยวกับการวัด การตวง การชั่ง

เทคนิคการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
1.สังเกตพฤติกรรม
2.การสัมภาษณ์
3.การเขียนบันทึกเกี่ยวกับเด็ก
4.แฟ้มสะสมผลงาน
5.แบบประเมินพัฒนาการ
6.บันทึก
7.สังคมมติ
8.แบบทดสอบ
หลังจากที่อาจารย์สอนเสร็จแล้วอาจารย์ได้มอบหมายงานให้นักศึกษาไปทำคือ บันทึกครั้งสุดท้ายว่าได้อะไรจากการเรียนวิชานี้ และจัดการเขียนบล็อคให้เรียบร้อยด้วยค่ะ

MindMap หน่วยดอกไม้


สวัสดีค่ะในวันนี้จะได้นำเสนอ MIND MAP หน่วยดอกไม้ค่ะ เป็นการแจงรายละเอียดเนื้อหาที่จะต้องทำการสอนในแต่ละชั้น เช่น ดอกไม้ที่เด็กๆรู้จัก ลักษณะของดอกไม้ ประโยชน์และโทษของดอกไม้ ซึ่งจะมีลักษณะความยากง่ายแตกต่างกันไปค่ะ ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องบ้างแต่อาจารย์ก็ได้บอกรายละเอียดที่ถูกต้องให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งจะได้นำมาเสนอในครั้งต่อไปค่ะ

บันทึกการเรียน (11 กุมภาพันธ์ 2553)

สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะ หลังจากสาธิตการสอนเมื่อวานเสร็จแล้ววันนี้เราก็มาสอนกันต่อค่ะ วันนี้พว วันนี้เป็นการสอนของหน่วยแมลงค่ะ ซึ่งก็เราก็ยังใช้ห้องชมรมบริหารเช่นเดิมค่ะ และวันนนี้แต่ละกลุ่มก็มีการเตรียมสื่อและอุปกรณ์การสอนมาเป็นอย่างดีซึ่งกลุ่มแรกคือ
กลุ่มอนุบาล1 สอนเกี่ยวกับแมลงที่เด็กๆรู้จัก ลักษณะของแมลง
กลุ่มอนุบาล 2 สอนเกี่ยวกับยุง
กลุ่มอนุบาล 3 สอนแมลงปีกอ่อนและแมลงปีกแขง และยังได้รับประทานแมลงชนิดต่างๆที่เพื่อนมาที่อร่อยอย่างมากมายด้วยค่ะ หลังจากที่สอนเสร็จแล้วอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเพลง การจัดกิจกรรมการสอน ต่างๆด้วยค่ะ

สาธิตการสอน(10 กุมภาพันธ์ 2553)

สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันที่เก่าเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ สำหรับในวันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะจะ ได้สาธิตการสอนแล้วทุกคนดูเหมือนจะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีค่ะ แต่ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ดีเพราะกลัวว่าสอนไม่ถูก(แต่เค้าว่ากันว่ผิดเป็นครู)ดังนั้นเราจะเป็นครูเราก็ผิดบ้าง ซึ่งในการสอนของแต่ละคนอาจารย์ก็ได้แนะนำวิธีการสอนได้อย่างละเอียด ซึ่งในวันนี้ได้สอน 3 กลุ่ม คือกลู่ม B หน่วยดอกไม้ซึ่งเป็นกลุ่มของเราด้วยตื่นเต้นตื่นเต้นแต่มองดูเวลาก็ล่วงเลยมากมายแล้วกลัวว่าจะไม่ได้สอนแต่เวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงจนได้เราได้สาธิตการสอนจนได้โดยมีเสียงอาจารย์เรียก" เอ้ากลุ่มอนุบาล 3 " *-*โอ้...ตื่นเต้น
แผนการจัดประสบการณ์หน่วยดอกไม้ (เรื่องข้อควรระวังของดอกไม้)
อนุบาล 3 วันที่ 5

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1.เด็กๆสามารถบอกได้ว่าดอกไม้ชนิดไดบ้างที่มีโทษ
2.เด็กๆรู้จักวิธีการป้องกันตนเองเมื่อโดนพิษของดอกไม้ได้

กิจกรรมการสอน
ขั้นนำ

ครูและเด็กๆร่วมกันดูหนังสือชุด ดอกไม้ที่มีพิษ
1.ครูและเด็กร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับหนังสือโดยใช้คำถามดังนี้
- เด็กๆรู้จักดอกไม้อะไรที่มีพิษบ้างค่ะ
- ถ้าเด็ก ๆโดนพิษของดอกไม้ เด็กๆจะมีวิธีปฐมพยาบาลตนเองอย่างไรค่ะ
2. ครูสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อโดนพิษของดอกไม้
3.ครูและเด็กร่วมกันสรุปเรื่องข้อควรระวังและการปฐมพยาบาลเมื่อถูกพิษของดอกไม้

สื่อ
1.ดอกโป๊ยเซียน
2.ดอกลั่นทม
3.ดอกกุหลาบ
5.หนังสือชุด ดอกไม้ที่มีพิษ

การประเมิน
1.สังเกตการตอบคำถาม
2.สังเกตจากการทำกิจกรรม

บันทึกการเข้าเรียน (4 กุมภาพันธ์ 2553)**_** สวัสดีค่ะแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับการเรียนในวันนี้เป็นวันที่ดิฉันรู้สึกว่าตัวเองตั้งใจเรียนมากกว่าทุกวันคะ (ไม่ตั้งใจไม่ได้แล้วนาทีนี้)เพราะอาจารย์ได้อธิบายถึงเนื้อหาและการเขียนแผนการจัดประสบการณ์อย่างละเอียดเลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งก็ไม่ค่อยได้สนใจมากเท่าไหร่ตอนที่อาจารย์อธิบายกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวเอง(ไม่ดีเลยค่ะ) และนอกจากนั้นอาจารย์ยังสอนเนื้อหาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
การสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
ในการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กนั้น เราควรให้เด็กได้มีประสบการณ์กับของจริง เพราะเด็กวัยนี้ยังมีประสบการณ์ไม่มากดังนั้นถ้าเราสอนโดยให้เด็กเรียนรู้จากของจริงจะทำให้เด็กเข้าใจมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นจึงใช้รูปภาพ เพราะเด็กมีประสบการณ์มากแล้วจึงสามารถที่จะเรียนรู้จากภาพได้ และสุดท้ายคือเรียนรู้จากสัญลักษณ์เด็กที่เรียนรู้ได้จากสัญลักษณ์มักจะเป็นเด็กอนุบาล 3 ที่สามารถเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมได้
ของจริง -->ภาพ-->สัญลักษณ์
การจัดประสบการณ์ให้ประสบผลสำเร็จ
1.ต้องรู้" พัฒนาการ"ของเด็ก
- เพื่อจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
- เพื่อบูรณาการกิจกรรมต่างๆได้เหมาะสม
- เพื่อประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้อง
2.ต้องรู้"ความต้องการของเด็ก
3.ต้องรู้ธรรมชาติของเด็ก
4.วิธีการเรียนรู้ของเด็ก
- ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการลงมือกระทำกับวัตถุ ( ตาดู หูฟัง ลิ้นชิมรส กายสัมผัส และปฏิบัติจริง)-------->>
การเขียนแผนการจัดประสบการณ์
1.เพลงที่ใช้ต้องเขียนลงในสื่อการสอน
2.ถ้าขั้นนำนำโดยเพลง คำคล้องจอง นิทาน จะต้องสนทนาเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆก่อนจะข้ามเลยไม่ได้
และการเรียนการสอนในวันนี้ก็จบลงได้ด้วยดีค่ะ ถึงแม้ว่าจะเลิกช้ากว่ากำหนดแต่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะ เพราะได้ความรู้จากการเรียนในวันนี้อย่างมามายค่ะ

บันทึกการเข้าเรียน (28 มกราคม 2553)สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ (ไวเหมือนโกหกเลย) สำหรับการเรียนในวันนี้อาจารย์ได้อธิบายถึงเรื่องที่จะต้องสอนในแต่ละหน่วย ซึ่งมีหน่วยแมลง(กลุ่มA )และหน่วยดอกไม้ (กลุ่ม Bซึ่งเป็นกลุ่มของพวกเราเองค่ะ) ซึ่งการเรียนในวันนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยค่ะเพราะอาจารย์ถามอะไรพวกเราก็มักจะไม่ค่อยตอบเลยแต่อาจารย์ก็ยังอดทนสอนพวกเราและยังอธิบายเพื่อให้เข้าใจกันได้ทุกคน สำหรับเรื่องที่จะต้องสอนในชั้นต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

หน่วยแมลง
อนุบาล 1 แมลงที่เด็กๆรู้จัก ลักษณะของแมลง ประโยชน์ โทษ
อนุบาล 2 เจาะจงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งได้เลือเป็นยุง
อนุบาล 3 ประเภทของแมลง(ซึ่งสอนแมลงปีกอ่อนและปีกแข็ง) การสำรวจแมลง วิธีการทำให้แมลงมาหาเรา


หน่วยดอกไม้
อนุบาล 1 ดอกไม้ที่เด็กๆรู้จัก ลักษณะของดอกไม้ ประโยชน์ โทษ
อนุบาล2 เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งได้เลือก ดอกกุหลาบ
อนุบาล 3 ประเภทของดอกไม้ ( ดอกเดี่ยวและดอกช่อ) ไม้ดอกไม้ประดับ วิธีการปลูกดอกไม้ การดูแลรักษ่า ข้อควรระวังที่เกิดจากดอกไม้
หลังจากที่อาจารย์อธิบายเนื้อหาที่จะต้องสอนเสร็จแล้วอาจารย์ให้แต่ละกลุ่มไปเขียนแผน 1 สัปดาห์และส่งเมล์ให้อาจารย์ด้วยค่ะ สำหรับการเรียนการสอนในวันนี้ก็จบลงได้ด้วยดีค่ะ